Samoocena

Samoocena

Celem dokonania samodzielnej oceny jakości prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej należy wypełnić formularz samooceny.

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą pełnego zakresu funkcjonowania instytucji szkoleniowej i podzielone są na następujące obszary:

 • metodologii i jakości kształcenia
 • kwalifikacji kadry dydaktycznej
 • obsługi i komunikacji z klientem
 • procedur działania szkoły i obiegu dokumentów
 • warunków lokalowych

WAŻNE: Instytucja szkoleniowa przystępując do procesu oceny jakości oświadcza, że posiada min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)

lub spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • właściciel firmy posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie (trenerskie/nauczycielskie) w prowadzeniu zajęć (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń);
 • instytucja szkoleniowa zatrudnia na podstawie umowy o pracę osobę metodyka/kierownika merytorycznego, który posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
  (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń). Metodyk/Kierownik merytoryczny musi być zatrudniony przez cały okres obowiązywania Znaku Jakości.

Aby otrzymać dostęp do ankiety samooceny proszę wypełnić poniższe pola.
Dostęp jest nadawany przez Koordynatora ds. Audytów i przesyłany mailem do 3 dni od wypełniania formularza

 

Przykładowe zagadnienia poruszone w formularzu samooceny

 • okres funkcjonowania instytucji szkoleniowej
 • struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności
 • umowy z klientami
 • obsługa klientów i procedury zgłaszania uwag, reklamacji, rezygnacji
 • dokumenty (ankiety, umowy, regulaminy, ulotki, kwestionariusze itp.)
 • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
 • przestrzeganie zasad dobrych praktyk w kontaktach z klientami
 • wykształcenie i doświadczenie dyrektora/kierownika merytorycznego
 • zakres obowiązków dyrektora merytorycznego
 • wykształcenie i doświadczenie trenerów
 • procedura rekrutacyjna trenerów
 • udział w szkoleniach i doskonalenie zawodowe trenerów
 • tabela poziomów i sposób kwalifikacji słuchaczy
 • program nauczania dla wszystkich poziomów zaawansowania/stopni trudności
 • sposoby weryfikacji postępów i zadowolenia
 • pomoce dydaktyczne dla trenerów i słuchaczy
 • zajęcia dodatkowe i ich dostępność
 • sposoby dokumentowania zajęć
 • sposób rozliczania zajęć z trenerami
 • obserwacje zajęć
 • cele szkoleń i weryfikacja ich osiągnięcia
 • sposób prowadzenia zajęć
 • wyposażenie pomieszczeń w pomoce dydaktyczne i sprzęt audio/video
 • wielkość sal, poczekalni, dostęp do WC.