Porównanie Znaku Jakości TGLS Quality Alliance z SUS 2.0

Znak Jakości SUS 2.0 został stworzony przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych dla firm świadczących usługi szkoleniowe oraz doradcze. Aby uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych w obu podanych kryteriach – na usługi szkoleniowe oraz doradcze – należy starać się o uzyskanie znaku jakości SUS, który im to umożliwi.

Żeby uzyskać ten znak firma musi  zapoznać się z opracowanymi przez PIFS standardami oraz wdrożyć je do swojej działalności. Firma dokonuje oceny stopnia wymagań SUS 2.0 w zakresie jakości realizowanych usług szkoleniowo-doradczych oraz zarządzaniem firmą i kompetencjami kadry odpowiedzialnej za realizację usługi.

Gdy firma zgłosi gotowość do przeprowadzenia procesu audytu, a tym samym potwierdza się, że firma ma wprowadzone wszystkie standardy i działa zgodnie z nimi, wówczas rozpoczyna się proces uzyskania znaku jakości.

Proces ten przeprowadzany jest przez niezależnych audytorów i sprawdza czy firma spełnia wszystkie standardy.

W ramach audytu poddane ocenie są:

  • Kompetencje kadr
  • Zarządzanie firmą
  • Sposób świadczenia usług
  • Organizacja i logistyka usług

Firma szkoleniowa może otrzymać certyfikat, gdy ocena z audytu odzwierciedla zadeklarowane wdrożone standardy.

Certyfikat wydawany jest na 3 lata, z tym, że w każdym roku przeprowadzony jest audyt przeglądowy, który sprawdza czy standardy są przestrzegane. Po zakończonym czasie obowiązywania certyfikatu firma przechodzi audyt recertyfikujący, który może zapewnić instytucji ciągłość posiadania certyfikacji na usługi szkoleniowo-doradcze.

Jeżeli Państwa firma świadczy jedynie usługi szkoleniowe (nie doradcze) może spełnić obowiązek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości posiadania znaku jakości poprzez ubieganie się o Znak Jakości TGLS Quality Alliance. Ten certyfikat umożliwia ubieganie się o dotacje z Unii Europejskiej na prowadzenie szkoleń, ponieważ tak jak SUS 2.0 znajduje się na liście certyfikatów respektowanych przez PARP i umożliwia wpis do Bazy Usług Rozwojowych.